ارائه نتایج یک آزمایش در مورد فلش‌های آلوده و مخرب در همایش Black Hat در آمریکا

ارائه نتایج یک آزمایش در مورد فلش‌های آلوده و مخرب در همایش Black Hat در آمریکا

یکی از مسائلی که ممکن است ذهن یک محقق حوزه امنیت رایانه را به خود مشغول کند، این است که آیا جا گذاشتن یک فلش در مکانی می‌تواند به یک نفوذگر کمک کند تا صاحب آن را مورد سوءاستفاده دیجیتال…