افراد هشدارهای امنیتی را نادیده می‌گیرند چرا که زمان خوبی نشان داده نمی‌شوند!

افراد هشدارهای امنیتی را نادیده می‌گیرند چرا که زمان خوبی نشان داده نمی‌شوند!

دانشمندان دانشگاه (Brigham Young (BYU پژوهشی در این مورد انجام داده‌اند که چرا مردم اخطارهای امنیتی رایانه‌شان را نادیده می‌گیرند. محققان از افراد مورد آزمایششان خواستند که با رایانه کاری انجام دهند در حالی‌که یک دستگاه fMRI فعالیت‌های مغز آن‌ها…