دو نفوذ جداگانه به وب‌گاه اتاق صنعت و بازرگانی ترکیه

وب‌گاه اتاق صنعت و بازرگانی ترکیه واقع در انگلستان در چند روز گذشته توسط دو گروه نفوذ جداگانه مورد حمله قرار گرفته است. اولین و مهم‌ترین این نفوذها توسط یک گروه کردی با نام مزوپتامیا۱ انجام شده است. در این…