نفوذ به ۲۷ درصد از وب‌گاه‌ها از طریق به‌روزرسانی خودکار وردپرس

گروه وردپرس آسیب‌پذیری امنیتی را در کارگزارهای API وصله کردند که به سازوکار به‌روزرسانی خودکار وردپرس مربوط می‌شود. مهاجمان با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری می‌توانند بر روی ۲۷ درصد از وب‌گاه‌های اینترنت درب ِ پشتی و بدافزار نصب کنند. از قضا، ساعاتی پس از اینکه اسکات آرکیزوسکی محقق ارشد پاراگون این آسیب‌پذیری را به‌طور عمومی اطلاعت بیشتر دربارهنفوذ به ۲۷ درصد از وب‌گاه‌ها از طریق به‌روزرسانی خودکار وردپرس[…]