انتشار گذرواژه‌های مربوط به پایگاه‌داده‌ی whois به صورت تصادفی

ثبت‌کننده‌ی اینترنت منطقه‌ای که آدرس‌های آی‌پی را برای منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه مدیریت می‌کند، به‌صورت تصادفی اطلاعات پایگاه داده‌ی Whois، از جمله گذرواژه‌های درهم‌سازی شده را افشاء کرد. این موضوع Whois را مجبور کرد تا تمام گذرواژه‌های اشیاء را در پایگاه داده‌ی خود بازنشانی نماید. به گفته‌ی مرکز اطلاعات شبکه‌ی آسیا و اقیانوسیه (APNIC) سازمانی اطلاعت بیشتر دربارهانتشار گذرواژه‌های مربوط به پایگاه‌داده‌ی whois به صورت تصادفی[…]