نفوذ هکرهای روس با روشی عجیب به اطلاعات مقامات غربی

موسسه امنیتی فایرآی که اولین بار از این موضوع خبر داده مدعی است هدف از این کار بررسی داده های مربوط به نحوه استفاده کارمندان دولت از وب بوده است. در گزارش فایرآی در این زمینه ادعا شده هکرهای وابسته به دولت روسیه در این کار نقش داشته اند و نرم افزاری برای ردگیری دائم اطلاعت بیشتر دربارهنفوذ هکرهای روس با روشی عجیب به اطلاعات مقامات غربی[…]