کاربران اپل در معرض آسیب‌پذیری Sparkle

کاربران اپل در معرض آسیب‌پذیری Sparkle

تعدادی آسیب‌پذیری امنیتی جدید در چارچوبی کشف شده‌ است که توسط بسیاری از برنامه‌های مک استفاده می‌شود. این آسیب‌پذیری‌ها موجب می‌شوند کاربران اپل در معرض حملات مرد میانی قرار گیرند. چارچوب مورد بحث Sparkle ‌نام دارد که توسط بسیاری از…