با استفاده از نرم افزار Acunetix WVS، شما می توانید با استفاده از Cookie سفارشی و یا Custom Cookie در زمان خزیدن در وب سایت بجای یک کاربر پمایش نمایید و یا در قسمت هایی از وب سایت بدون استفاده از فرایند لاگین به آن صفحات دسترسی یابید.

custom-cookies

به منظور اضافه نمودن Custom Cookie می بایست:

۱- به لینک  Configuration > Scan Settings > Custom نود Cookie مراجعه نمایید.

۲- بر روی Add Cookie کلیک نمایید تا یک cookie خالی به لیست اضافه گردد.

۳- URL وب سایت را وارد نمایید تا Cookie در URL column استفاده گردد.

۴- رشته cookie سفارشی خود را در ستون Cookie String وارد نمایید. برای مثال در صورتی که نام cookie وب سایت ‘Cookie_Name’ باشد و محتوای آن ‘XYZ’ باشد عبارت ‘Cookie_Name=XYZ’را وارد نمایید.

۵- دکمه Apply را در جهت اعمال تغییرات کلیک نمایید.

گزینه  “Lock custom cookies during scanning and crawling” را انتخاب نمایید تا cookie جدیددر هنگام پیمایش وب سایت بجای cookie تنظیم شده قرار نگیرد.

اسکن آسیب پذیری ها توسط Cookie سفارشی