زمانی که دانشمندان علوم اجتماعی درباره‌ی کارایی انواع مدل‌‌های یادگیری صحبت می‌کنند، معمولاً یکی از دیاگرام‌های شناخته‌شده به نام «هرم یادگیری» ارجاع داده می‌شود. این دیاگرام بر اساس تحقیقات انجام‌شده توسط مؤسسه‌ی NTL و در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ ساخته شده ‌است. نسخه‌های مشابهی نیز تا سال ۱۹۵۴ استفاده می‌شده ‌است. در این سال انتشارات Edgar Dale Dryden کتابی تحت عنوان «روش‌های سمعی بصری در آموزش» را منتشر کرد که در آن تأکید شده ‌است انسان‌ها زمانی که به طور فعال در فرآیند یادگیری درگیر باشند، بهتر آموزش می‌بینند.
۷-InContent1
این هرم نرخ یادگیری را برای روش‌‌های مختلف آموزش نشان می‌دهد. در کم‌ترین مقدار، روش‌های ارائه و خواندن با تقریباً ۱۰ درصد قرار دارند. پس از آن روش‌های سمعی بصری و نمایش قرار دارند، سطح آموزش فراهم شده توسط ویدئوهای آموزش سنتی، که میزان نرخ یادگیری را به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسانند. روش بعدی مباحثه است، که یادگیرندگان را ملزم به تعامل با دیگران کرده و کمک می‌کند شکاف‌هایی را که در فهم مطلب داشته‌اند پر کنند. بخش بعدی، کار عملی است که نرخ یادگیری را به ۷۵ درصد رسانیده و یادگیرندگان را کمک می‌کند با تکمیل فعالیت‌ها به فهم نسبتاً خوبی برسند. تقریباً هدف تمامی برنامه‌های آموزشی کودکان، رسیدن به این سطح از تعامل است (تکالیف، آزمایشگاه‌های درون کلاسی، ارائه‌ی مطالب و…). متخصصان معتقدند این سطح از تعامل برای فراگیرندگان بالغ نیز بهترین سطح است.
تفاوت بین ویدئوهای آموزشی سنتی و تمرین‌های تعاملی مهم و شایان توجه است. ویدئوهای آموزش سنتی نرخ یادگیری ۲۵ درصد و تمرین‌های تعاملی ۷۵ درصد را نشان می‌دهند. روش‌های تعاملی ۲ برابر بهتر، و در کل ۳ برابر روش‌های سنتی کارایی دارند.
در همین راستا در آموزش‌‌‌های آگاهی امنیت مؤسسه‌ی InfoSec نیز از تمرین‌های تعاملی برای افزایش سطح یادگیری استفاده می‌شود.
۷-InContent2
قدرت تکرار
تحقیقات نشان داده ‌است که انسان‌‌ها، مطالب آموخته‌شده را ماه به ماه به میزان ۲۵ درصد از دست می‌دهند. ما می‌توانیم از این اطلاعات در یک مدل پایه‌ی آماری که قدرت آموزش ماهیانه را در برابر روش‌‌های آموزشی سالیانه‌ی سنتی نشان می‌دهد استفاده کنیم.
۷-InContent3
در نمودار بالا فرض کنید در ابتدا ۱۰۰ درصد محتوای آموزشی (خط آبی) به فراگیرندگان آموزش داده‌شده و پس از یک سال ۵۰ درصد مجدداً مرور خواهد شد. اگر فراگیر در ابتدا ۷۵ درضد مطالب را فرا گرفته باشد(خط قرمز) – با فرض این‌که از روش‌های تعاملی استفاده شده ‌است – با توجه به این‌که گفتیم ماهیانه ۲۵ درصد از مطالبِ فراگرفته شده از خاطر می‌رود، حافظه‌ی فراگیر پیش از این‌که در پایان سال مطالب مرور مجدد شود به صفر می‌رسد. مرور سالیانه، اطلاعات فراگرفته شده را دوباره به ۵۰ درصد می‌رساند اما به سرعت دوباره به صفر می‌رسد. در مجموع، این روش سطح نگهداری اطلاعات را به طور میانگین ۲۰ درصد (خط زرد) نشان می‌دهد.
این نمودار روش دیگری در آموزش را نشان می‌دهد. در ابتدا فقط ۳۰ درصد از سیلابس مورد نیاز آموزش داده می‌شود، سپس ماهیانه ۱۰ درصد مطلب جدید آموزش داده می‌شود. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود این روش میانگین نگهداری اطلاعات ۴۰ درصد را در حافظه نشان می‌دهد.
دهه‌ها تحقیقات در زمینه‌ی آموزش نشان داده ‌است، کارآمدترین روش برای افزایش نگهداری اطلاعات آموزش داده شده در فراگیرنده ترکیبی از آموزش تعاملی و تکرار است. هر دوی این روش‌ها در برنامه‌های مؤسسه‌ی امنیتی InfoSec‌ استفاده می‌شوند.
تأثیر تکرار و تعامل بر یادگیری و نگهداری اطلاعات