حمله Brute Force تلاشی است در جهت کشف رمز عبور که بطور سیستماتیک با ترکیب الفبا، اعداد، سمبلها ترکیبات مختلف را تست می کند تا رمز عبور درست را یافت کند. این نوع صفحاتی که اجازه این نوع تست را می دهند ناامن بوده و می بایستی قفل حساب را در خود تعبیه نموده تا هکر پس از 3 الی 4 مرتبه تلاش با فرم CAPTCHA و در نهایت غیر فعال شدن آن حساب کاربری مواجه گردد.

منبع: Blocking Brute Force Attacks

Login page password-guessing attack