شرکت HackerOne به تازگی ابزاری را منتشر نموده است تا از طریق آن سازمان ها بتوانند پاسخی مناسب تر را در جهت شناسایی آسیب پذیری های نرم افزاری پیدا نمایند. مدل بلوغ هماهنگی آسیب پذیری (VCMM) به عنوان یک راهنما عمل می کند که شرکت ها می توانند با استفاده از آن یادگیری هر چه بهتر شیوه پاسخ گویی آسیب پذیری ها و اندازه گیری آنها را در خود تقویت کنند. هر کسی می تواند بلوغ هماهنگی آسیب پذیری خود را با رفتن به وب سایت HackerOne و پاسخ به مجموعه ای از سوالات ارزیابی کند.

پنج حوزه قابلیت در قلب آسیب پذیری هماهنگی مدل بلوغ
پنج حوزه قابلیت در قلب آسیب پذیری هماهنگی مدل بلوغ

VCCM با 5 حوزه قابلیت سازماندهی شده است که توانایی سازمان را در مواجه به گزارش آسیب پذیری ها بیان می کند. به شما پیشنهاد می گردد حتما سازمان خود را با این نرم افزار محک بزنید.

کمک به سازمان ها در جهت پاسخی مناسب تر به آسیب پذیری ها توسط ابزاری رایگان (6 مهر 1394)