پژوهش‌گران امنیتی می‌گویند در برخی دوربین‌های متعلق به شرکت Martel Electronics کرماینترنتی Conflicker که در سال ۲۰۰۹ شناسایی شده بود را مشاهده کرده‌اند. زمانی‌که این دوربین‌ها به رایانه‌های شخصی متصل می‌شوند، مولفه‌ی این کرم بارگذاری می‌شود و تلاش می‌کند آن را اجرا نماید.
پژوهش‌گران از آزمایشگاه iPower گزارش داده‌اند که سامانه‌های مجهز به محصولات ضدبدافزارهای به‌روز‌، حتی محصولات ضدبدافزار‌هایی که از راه دور فعالیت می‌کنند موفق به شناسایی این کرم شده‌اند اما سامانه‌های بدون ضدبدافزار آلوده شده‌اند.
این پژوهش‌گران در تماس‌هایی که با شرکت توزیع‌کننده‌ی محصولات الکترونیکی Martel Electronics موفق نشده‌اند این مشکل را گزارش نمایند. این کرم پس از آلوده کردن یک سامانه به سرعت تلاش می‌کند سامانه‌های دیگر را نیز آلوده نماید و در سال ۲۰۰۹ به یکی از مهم‌ترین تهدیدات اینترنت تبدیل شده بود و تا امروز هم فعالیت‌هایی از وجود این کرم اینترنتی مشاهده می‌شود.
دوربین‌های MartelElectronicsیکیازابزارهایموردعلاقه‌یپلیسآمریکااست کهبهبدن افراد نصب می‌شود و توسط بسیاری از مراکز پلیس استفاده می‌شود. مشخص نیست این کرم اینترنتی توسط چه افرادی به این دوربین‌ها منتقل شده است.

منبع: asis

بازگشت کرم اینترنتی Conflicker و حمله به دوربین‌های پلیس