نسخه Acunetix WVS v.10  – build 20150921 هفته گذشته متشر شد. این نسخه آسیب پذیری Cross Site Scripting را بروی event handlers موبایل و سایر آسیب پذیری های  مختلف را بر روی  محصولاتی همانند Composer, Zend Framework, AjaxControlToolkit و سایرین بررسی می کند. در ادامه لیست تمام بروز رسانی ها آورد ه شده است.

ویژگی های جدید

بهینه سازی ها

  • Updated database of WordPress core and plugin vulnerabilities
  • Added more checks for vulnerable JavaScript libraries
  • Improved WADL parsing to support more representation types

رفع باگ ها

  • Fixed some false positives in JavaScript libraries audit.
  • Fixed a false positive in File Inclusion script.
  • Fixed an issue causing JSON and XML inputs not being checked for XSS.
  • Fixed SSL audit bug that is triggered when server_name extension was not sent to the server during SSL negotiation.
نسخه بروز Acunetix 10 آسیب پذیری های Composer, Zend Framework, AjaxControlToolkit را پوشش می دهد